ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Ν. ΦΩΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.

ΠΙΣΩ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ ΜΕΝΟΥ
Ν.ΦΩΚΑΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ
Ισολογισμός της 31/12/2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
 
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ               Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ        
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ               Ι κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των...Ευρώ)        
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ              
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις               1. Καταβλημένο   18.000,00   18.000,00
IΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις                   18.000,00   18.000,00
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός   4.226,77 4.203,87 22,90 4.226,77 4.203,87 22,90 II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)        
5. Μεταφορικά μέσα   34.543,92 34.539,88 4,04 34.543,92 34.168,62 375,30 III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων        
6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός   28.149,52 26.710,01 1.439,51 27.525,13 26.085,64 1.439,49
    66.920,21 65.453,76 1.466,45 66.295,82 64.458,13 1.837,69 IV. Αποθεματικά Κεφάλαια        
Σύνολο Ακινητοποίησεων (ΓΙ+ΓΙΙ)   66.920,21 65.453,76 1.466,45 66.295,82 64.458,13 1.837,69 1. Τακτικό αποθεματικό 14.427,68      
ΙΙΙ Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις               Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση              συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό   14.427,68   14.427,68
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις       821,72     821,72 5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων   40.134,13   61.768,53
        821,72     821,72
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)       2.288,17     2.659,41     54.561,81   76.196,21
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ               V Αποτελέσματα είς νέο        
I Αποθέματα               1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο   314.456,16   226.767,85
4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας       66.357,75     91.492,97 VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου        
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)   387.017,97   320.964,06
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων       291,60     0,00
        66.649,35     91.492,97 B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ        
ΙI Απαιτήσεις               Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ        
1. Πελάτες   61.873,91     68.464,88     I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις        
 Μείον:Προβλέψεις     61.873,91     68.464,88   ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.        
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:-Χαρτοφυλακίου(μειον τα προεξοφλημένα -μεταβιβασμένα ποσού Ευρώ .....)   650,00           1. Προμηθευτές   21.931,93   29.204,82
2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές 99.933,32      
 Μείον:Μη δουλευμένοι τόκοι   99.933,32   123.733,32
    650,00           3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων   41.662,63   45.224,07
 Μείον: Μη δουλευμένοι τόκοι     650,00     650,00   4. Προκαταβολές πελατών   53.908,73   0,00
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση     6.162,88     6.162,88   5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη   147.544,18   74.626,10
3α. Επιταγές Εισπρακτέες(μεταχρον.)     479,70     0,00   6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί   63.116,27   51.259,27
11. Χρεώστες διάφοροι     46.247,51     35.876,99   11. Πιστωτές διάφοροι   1.017,69   7.053,11
      115.414,00     111.154,75       429.114,75   331.100,69
ΙΙΙ Χρεόγραφα               Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)   429.114,75   331.100,69
IV Διαθέσιμα               Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ        
1. Ταμείο       631.689,03     445.349,39 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)   816.132,72   652.064,75
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας       92,17     1.408,23 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ        
        631.781,20     446.757,62          
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)       813.844,55     649.405,34          
         
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                        
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)       816.132,72     652.064,75          
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ                        
Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86) Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2013 Eως: 31/12/2013 Από: 01/01/2013 Eως: 31/12/2013
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
   
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως             Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως   119.223,87   90.234,37
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)     245.685,84     237.755,72 (+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων   226.767,85   155.275,01
Μείον: Κόστος πωλήσεων     109.380,94     116.648,19
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως     136.304,90     121.107,53 Σύνολο   345.991,72   245.509,38
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος 31.535,56   18.741,53  
Σύνολο     136.304,90     121.107,53 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι   31.535,56   18.741,53
ΜΕΙΟΝ:            
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας   16.326,59     28.817,41   Κέρδη προς διάθεση   314.456,16   226.767,85
4.Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας)     16.326,59     28.817,41          
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής        
8.  Υπολοιπο Κερδών εις νέο   314.456,16   226.767,85
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως     119.978,31     92.290,12 Σύνολο   314.456,16   226.767,85
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)            
Μείον:            
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως     119.978,31     92.290,12
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα            
Μείον:            
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 754,44     2.055,75    
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους   754,44 -754,44   2.055,75 -2.055,75
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)     119.223,87     90.234,37
ΜΕΙΟΝ:            
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων   995,63     4.455,29  
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος   995,63 0,00   4.455,29 0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων     119.223,87     90.234,37
ΑΘΗΝΑ, 10/05/2014
ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΦΑΚΙΤΣΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 7-9  ΑΘΗΝΑ - 020361773
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΦΩΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΟΣΠΟΡΟΥ 5 ΓΛΥΦΑΔΑ